How to install tntdb-postgresql4v5 on Debian 9 (Stretch)