How to install python-pygraphviz on Debian 9 (Stretch)