How to install libflatzebra-0.1-2v5 on Debian 9 (Stretch)