How to install libdogleg-doc on Debian 9 (Stretch)