How to install khotkeys-data on Debian 9 (Stretch)