How to install golang-gopkg-xmlpath.v2-dev on Debian 9 (Stretch)